Göktyta

Jynx torquilla

© Gaell Mainguy

Lämplig holk: Tytholk.
Lämplig storlek på ingångshålet: 35-40 mm (gärna stående ovalt 42 mm högt x 35 mm brett)
Ägg: Vita, något större än mesägg.
Antal kullar: 1
Kullstorlek: Oftast 10-12, men kan vara betydligt större. I litteraturen finns uppgifter om upp till 22 ägg.
Ruvtid (dygn): 13
Botid (dygn): 21
Bobale: Ingen egen bale, men kan använda gammalt befintligt bomaterial.
Första ägg: Mitten av maj. Fåglarna anländer inte förrän början av maj till Sverige från övervintringsområdena i tropiska Afrika.
Flygga ungar: Andra halvan av juni.
Utbredning: Södra och mellersta Sverige och längs Norrlandskusten.
Allmänt: Göktytan är den enda av Sveriges hackspettar som inte tillverkar sitt eget bohål. Troligen skulle antalet göktytor kunna ökas genom ökad holkuppsättning i parker, hagmarker och lövskogsdungar. Den delar favoritlandskap med törnskatan, en indikator på lämplig miljö för göktytan. Göktytan föredrar djupa holkar, gärna 30 cm från undre hålkant ner till botten och bottenplattan bör vara åtminstone 12 x 12 cm.
Ungarna matas av bägge könen med larver av svart och gul tuvmyra. För att inte mesar ska ta holkarna kan man korka igen hålen tills göktytan anländer i början av maj. Glöm inte att titta efter att det är tomt i holken innan bara.